Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm: Duy trì cả 2 Quỹ là không cần thiết

Đăng ngày 22-03-2022 13:59

"Việc duy trì đồng thời cả 2 Quỹ là không cần thiết, tạo gánh nặng cho cả doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm”.

. . . . .